Leveringsvoorwaarden 2019

Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van goederen en diensten aan klanten/opdrachtgevers van De Goede Zit

Aanbiedingen

Offertes en prijsopgaven hebben standaard een geldigheidsduur van 10 dagen en zijn geheel vrijblijvend. Aan prijsopgaven en/of offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

Het aangaan van overeenkomsten

Het aangaan van een overeenkomst is bindend nadat De Goede Zit, Himolla Dealer Nederland, een ondertekende overeenkomst heeft ontvangen van de klant/opdrachtgever of per email een akkoord heeft ontvangen van de klant/opdrachtgever, hiermee gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij houden ons het recht voor bestellingen te weigeren indien daar aanleiding toe is.

Overeenkomsten worden door De Goede Zit aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van De Goede Zit binden De Goede Zit niet dan nadat en voor zover deze door De Goede Zit schriftelijk zijn bevestigd

Leveringen

De levertijd wordt op iedere koopovereenkomst vermeld. Uitzonderingen hierop worden mondeling overeengekomen. Goederen blijven eigendom van De Goede Zit totdat de laatste betaling voldaan is. Eventuele extra gemaakte kosten worden direct doorberekend. Klant/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de afleverlocatie binnen een maximaal tijdbestek van 20 minuten. Transport schades dienen direct op de vrachtbrief van de transporteur vermeld te worden.

Overmacht

Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort, tot het moment waarop wij weer redelijkerwijs in staat worden geacht aan onze leveringsplichten te kunnen voldoen. Omstandigheden die als overmacht of onvoorzien aangemerkt kunnen worden, zijn onder meer bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, werkstakingen, onvoorziene technische complicaties, ziekte van medewerkers enzovoorts.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang De Goede Zit van de wederpartij enig bedrag uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft, behoudt De Goede Zit zich de eigendom van door haar geleverde producten voor. De eigendom zal pas op de wederpartij overgaan, nadat al hetgeen de wederpartij aan De Goede Zit verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig is voldaan.

Indien de wederpartij nalaat enig aan De Goede Zit verschuldigd bedrag terstond te betalen, zal De Goede Zit gerechtigd zijn die producten ten aanzien waarvan De Goede Zit zich de eigendom heeft voorbehouden terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen ten laste van de wederpartij. De wederpartij is niet gerechtigd de producten, waarvan De Goede Zit zich de eigendom heeft voorbehouden, te vervreemden of te bezwaren.

Annuleringen

Onverminderd ons recht nakoming te vorderen van de overeenkomst zal ons recht op schadevergoeding, ingeval een door ons met een klant/opdrachtgever gesloten overeenkomst door de klant/opdrachtgever wordt geannuleerd, een onverbrekelijk deel uitmaken van die overeenkomst, waarbij de vordering tot schadevergoeding in zodanig geval wordt beschouwd als een vordering tot nakoming van de overeenkomst. Gebruikte en opmaat bestelde goederen kunnen niet geretourneerd worden.

Prijzen en betalingscondities

Al onze prijzen zijn inclusief het geldende btw-tarief en verzendkosten. Vermelde prijzen zijn inclusief administratiekosten. Gebruikte goederen dienen vooraf of bij levering voldaan te worden in Euro´s. Bedragen boven de € 1.000,00 dienen aanbetaald te worden, 25% bij opdrachtbevestiging. De Goede Zit geeft openstaande vorderingen direct uithanden aan een extern bureau.

De wederpartij heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting. Indien betaling niet zoals overeengekomen geschiedt, zal de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn. De wederpartij zal als dan aan De Goede Zit rente verschuldigd zijn van 2,0% per maand vanaf de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van de algehele voldoening. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten van De Goede Zit zijn voor rekening van de wederpartij.

De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de door de wederpartij aan De Goede Zit verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 225 Euro. De Goede Zit kan aanspraak maken op vergoeding van haar werkelijk gemaakte gerechtelijke (incasso)kosten. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij anders.

De betalingscondities welke bij levering moeten zijn bijgeschreven op de rekening van De Goede Zit. Binnenkomende betalingen kunnen verrekend worden met eerdere openstaande vorderingen waardoor een bestelling geannuleerd/verrekend wordt met het reeds openstaande bedrag + rentekosten

Reclames

Reclames ter zake van de producten dienen schriftelijk te geschieden direct na levering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens De Goede Zit ter zake vervalt. Reclames ter zake van facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de wederpartij de factuur heeft ontvangen. Bij terechte reclames zal De Goede Zit binnen redelijke termijn zorgen voor herstel dan wel vervanging, ter keuze aan De Goede Zit.

Aansprakelijkheid

De Goede Zit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit gebruik en/of interpretatie van goederen, informatie- en dataproducten en diensten.

De Goede Zit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.

Risico overgang direct nadat de producten door De Goede Zit aan de wederpartij zijn geleverd dan wel door De Goede Zit aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Gehuurde goederen dienen in de originele werkende staat geretourneerd of bezorgd te worden.

Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepassing van afwijkende voorwaarden.

[[[["field51","contains","vraag"],["field51","contains","onderdeel"]],[["show_fields","field52,field20"],["hide_fields","field55,field49,field59,field61"]],"or"],[[["field20","contains"]],[["show_fields","field53,field15,field2"]],"and"],[[["field2","contains",""]],[["show_fields","field21,field27,field28,field26"],["hide_fields","field52,field20,field53"]],"and"],[[["field51","contains","worden"]],[["hide_fields","field55,field49,field50"],["show_fields","field53,field15,field21,field26"]],"and"],[[["field21","contains"]],[["show_fields","field59"]],"and"]]
1 Step 1

Hoe kunnen wij u helpen vandaag ?

selecteer uw keuze

Alle dagen bereikbaar
8.00 tot 20.00 uur

Mijn vraag is als volgt !

Mijn vraag ..details
0 /

Ik ben als volgt bereikbaar ..

Mijn Naamyour name
TelefoonVolledige naam
Skypeyour full name
Whatsappyour full name
Previous
Next